•  

  •  

  •  

  •  

Składanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności online do KRS dla spółek z zarządem zagranicznym

Kancelaria świadczy usługę wysyłania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności online do KRS w tym składania rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania, odpisu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu informatycznego we właściwym rejestrze sądowym. Usługa kierowana jest do spółek z zarządem zagranicznym i nie tylko.

Internetowe wysyłania sprawozdań finansowych do KRSZgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostk składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Kierownik oddziału, z siedzibą poza Polską, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, składa we właściwym rejestrze sądowym, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby instytucji kredytowej lub finansowej oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem z badania.

Z kolei w myśl art. 19e ustawy o KRS złożenie dokumentów, o których mowa powyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W związku ze zmianą ustawy o KRS od 1 kwietnia 2019 r. zgłoszenia, o których mowa powyżej może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny. Wysyłanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności online mogą Państwo teraz dokonać za pośrednictwem Kancelarii.

wysyłania sprawozdań finansowych online do KRS Ponadto świadczymy również usługi w zakresie rejestracji spółek online w KRS. Zgłoszenie takie następuje w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Zawiera ono wszystkie wymagane prawem elementy i czynności niezbędne do zarejestrowania spółki prawa handlowego. W ramach oferty zakładane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki akcyjne i inne formy spółek prawa handlowego.

Zapraszamy do kontaktu celem poznania szczegółów. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.