•  

  •  

  •  

  •  

Składanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności online do KRS dla spółek z zarządem zagranicznym

There are no translations available.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Z kolei w myśl art. 19e ustawy o KRS złożenie dokumentów, o których mowa powyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W związku ze zmianą ustawy o KRS od 1 kwietnia 2019 r. zgłoszenia, o których mowa powyżej może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny.

Ponadto świadczymy również usługi w zakresie rejestracji spółek online w KRS.